Vedtægter for Børnefilmklubben


Vedtægter for Kalundborg Børnefilmklub.

§ 1.
Klubbens navn er Kalundborg Børnefilmklub.
Klubbens hjemsted er Kalundborg.

§ 2.
Klubbens formål er at samle medlemmer til forevisning af film, der er særligt egnede for børn og unge, eventuelt suppleret med underholdning og oplysende sammenkomster for medlemmerne.

§ 3.
Antal forestillinger samt pris herfor fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemskab af filmklubben fornyes år for år.

§ 4.
Bestyrelsen og tilsynsførende har øverste myndighed i alle klubbens anliggender og ved generalforsamlingen.
Forældre eller disses stedfortrædere har stemmeret for medlemmer ved fremmøde på generalforsamlingen ved fremvisning af gyldigt medlemskab fra den foregående sæson.
Den ordinære generalforsamling afholdes i april / maj måned, indkaldelse gennem biografens hjemmeside og de sociale medier senest 14 dage før afholdelsen.

§ 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april / maj, skal indeholde:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandsberetning og godkendelse.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Formanden, kasseren og bestyrelsesmedlem 1 og 2 er på valg i ulige år.
Næstformanden, sekretæren og bestyrelsesmedlem 3 er på valg i lige år.
6. Valg af revisor. Revisoren er på valg i lige år.
7. Eventuelt.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og skal indkaldes af denne, når mindst 2/3 af de stemme berettigede medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske med mindst en uges varsel.

§ 7.
Klubbens bestyrelse består af 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasser. Over bestyrelsesmøder og arrangementer skrives referat, der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og tilsynsførende senest 1 uge efter mødet / arrangementers afholdelse.

§ 8.
Klubbens regnskab går fra 1. april til 31. marts.

§ 9.
Til beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud.

Vedtægterne er sidst ændret i Kalundborg maj 2015.